众游彩票开户

Συνεργασ?ε? - Συμμετοχ??


Το 众游彩票开户 ε?ναι ?να σχετικ? ν?ο αλλ? ιδια?τερα δυναμικ? ?δρυμα, που ?κανε ?δη αισθητ? την παρουσ?α του στην Ελλ?δα, τον Βαλκανικ? χ?ρο και την υπ?λοιπη Ευρ?πη. ?χει αναπτ?ξει ?ντονη ερευνητικ? δραστηρι?τητα, ε?ναι μ?λο? γνωστ?ν διεθν?ν οργανισμ?ν που αφορο?ν την αν?τατη παιδε?α, συνεργ?ζεται με πολλ? Πανεπιστ?μια σε διμερ? β?ση (αλφαβητικ? αναφ?ρονται: Πανεπιστ?μια σε Αλβαν?α, Βουλγαρ?α, Γαλλ?α, Γιουγκοσλαβ?α, ΗΠΑ, Ιταλ?α, Μεγ?λη Βρεταν?α, Ρουμαν?α, Ρωσικ? Ομοσπονδ?α), αλλ? και στα πλα?σια των προγραμμ?των τη? Ευρωπα?κ?? ?νωση?.

Συμμετοχ? σε Προγρ?μματα τη? Ε.Ε. και Διεθνε?? Εκθ?σει?

Το Πανεπιστ?μιο συμμετ?χει σε πολλ? διαπανεπιστημιακ? προγρ?μματα Εrasmus +/ Βασικ? Δρ?ση 1 :Μαθησιακ? κινητικ?τητα ατ?μων, ε?τε ω? συντονιστ?? ε?τε ω? μ?λο?. Συγκεκριμ?να, αυτ? συμμετ?χει στο Erasmus-ECTS, στα προγρ?μματα Alfa, ADAPT, Leonardo, Tempus, Med-Campus, στο Πρ?γραμμα Συνεχιζ?μενη? Εκπα?δευση? και ?χει δ?ο ?δρε? Jean Monnet. Μετ?χει, ακ?μη, κ?θε χρ?νο στι? μεγαλ?τερε? εκθ?σει? σχολ?ν και σαλ?νια φοιτητ?ν τη? Ευρ?πη?, ?πω? το Σαλ?νι Φοιτητ?ν Βρυξελλ?ν (Salon des Etudiants), το Σαλ?νι Φοιτητ? στη Γενε?η (EDUCA), η Διεθν?? Εκπαιδευτικ? ?κθεση Λευκωσ?α?, το Σαλ?νι Φοιτητ?ν Βουλγαρ?α? του American University in Bulgaria κ.?.

Διμερε?? Συμφων?ε?-Συνεργασ?ε? με Πανεπιστ?μια

Το Πανεπιστ?μιο ?χει αναπτ?ξει συνεργασ?α με τα εξ?? Πανεπιστ?μια:

 1. Birmingham City University, United Kingdom
 2. Charles University, Prague, Czech Republic
 3. University of Novi Sad and Mazaryk University, Czech Republic
 4. Diplomatic Institute of the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria
 5. New Bulgarian University, Bulgaria
 6. Georgia State University, Atlanta, Georgia, USA
 7. Long Island University(LIU), USA
 8. Missouri State University, USA
 9. National University of Ireland, Galway, Ireland
 10. Kalmyk State University, Russia
 11. University Tomsk State, Tomsk, Russia
 12. University of Kimep, Kazakhstan
 13. University of Kragujevac, Serbia
 14. University of Belgrade, Serbia
 15. University of Lodz, Poland
 16. Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Romania
 17. Taurida National V.I. Vernadsky University, Ukraine
 18. Vilnius Business Law Academy, Lithuania
 19. University of World Economy and Diplomacy, Uzbekistan
 20. Ευρωπα?κ? Πανεπιστ?μιο Κ?πρου
 21. Τεχνολογικ? Πανεπιστ?μιο Κ?πρου
 22. Charles Darwin University, Australia
 23. Φιλολογικ? Σχολ? του Κρατικο? Πανεπιστημ?ου Μ?σχα? Λομον?σοβ
 24. Sofia University St.Kliment Ohridski, Bulgaria
 25. University of Concordia, Canada
 26. Kutztown University of Pennsylvania, USA
 27. Otto-Friedrich-Universitaet, Bamberg, Germany
 28. Institute of Balkan Studies and Center of Thracology - Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria
 29. Πανεπιστ?μιο Mohammed V - Rabat
 30. Gnesins Russian Academy of Music, Moscow Russia
 31. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ "FREDERICK', ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ
 32. University of Banja Luka, The Republic of Srpska, Bosnia & Herzegovina
 33. Tashkent State University of Economics, Republic of Uzbekistan
 34. Αυστραλιαν? Ινστιτο?το Μακεδονικ?ν Σπουδ?ν (ΑΙΜΣ), ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
 35. Ion Mincu, Πανεπιστ?μιο Αρχιτεκτονικ?? και Πολεοδομ?α?, Βουκουρ?στι, Ρουμαν?α
 36. AIX-MARSEILLE UNIVERSITE, ΓΑΛΛΙΑ, UNIVERSITE LUMIERE, ΓΑΛΛΙΑ, & ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (CREABALK)


Διμερε?? Συμφων?ε?-Συνεργασ?ε? με Φορε??

 1. ΣΕΠΒΕ (Σ?νδεσμο? Επιχειρ?σεων Πληροφορικ?? Βορε?ου Ελλ?δο?)
 2. Διεθν?? Διαφ?νεια - Ελλ??
 3. ΚΘΒΕ (Κρατικ? Θ?ατρο Βορε?ου Ελλ?δο?)
 4. ΣΔΑΔΕ (Σ?νδεσμο? Διο?κηση? Ανθρ?πινου Δυναμικο? - Παρ. Β. Ελλ?δο?)
 5. Δ?μο? Θεσσαλον?κη? και ΜΚΟ Praxsis
 6. ΔΕΘ - HELEXPO Α.Ε.
 7. Εταιρε?α Μακεδονικ?ν Σπουδ?ν (ΕΜΣ)
 8. ?δρυμα Μουσε?ου Μακεδονικο? Αγ?να (ΙΜΜΑ)
 9. Αυστραλιαν? Ινστιτο?το Μακεδονικ?ν Σπουδ?ν (AIMS)
 10. Ελληνικ? Εταιρε?α Τοπικ?? Αν?πτυξη? και Αυτοδιο?κηση? Α.Ε.
 11. 'OK!THESS'
 12. Πανελλ?νια Ομοσπονδ?α Πολιτιστικ?ν Συλλ?γων Μακεδ?νων
 13. Πανελλ?νια ?νωση Ποντ?ων Εκπαιδευτικ?ν
 14. Γαλλικ? Ινστιτο?το Θεσσαλον?κη?
 15. Επιμελητ?ριο Λ?ρισα?
 16. Δ?μο? Δρ?μα?
 17. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (Ε.Ε.Ε.Γ.Α.)
 18. Δ?μο? Σερρ?ν
 19. Center for Hellenic Studies PAIDEIA, USA
 20. Oμοσπονδ?α Συλλ?γων Ελλ?νων Ποντ?ων στην Ευρ?πη & Πανελλ?νιο Σ?νδεσμο Ποντ?ων Εκπαιδευτικ?ν
 21. Οικονομικ? Επιμελητ?ριο τη? Ελλ?δα? - Περιφερειακ? Τμ?μα Κεντρικ?? Μακεδον?α?
 22. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΟ ?ΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ)/Ινστιτο?το Βι?σιμη? Κινητικ?τητα? & Δικτ?ων Μεταφορ?ν (ΙΜΕΤ)
 23. ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
 24. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΟΜΜΘ)
 25. ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΟΘ)
 26. ΑΜΚΕ "Βυζαντιν? Θεσσαλον?κη"
 27. Κ?ντρο Ειδικ?? Αγωγ?? (ΚΕΑ)
 28. Σ?μα Φ?λων ΑμεΑ (Σ.Φ.Α.-"Δρ?ση για το κ?τι ?λλο")
 29. Φιλικ? Προσβ?σιμη ψυχαγωγ?α Αστικ? Μη κερδοσκοπικ? Εταιρε?α (Sensory friendly entertainment / The Happy Art)
 30. Φεστιβ?λ Κινηματογρ?φου Θεσσαλον?κη?
 31. Εργαστ?ρι Ειδικ?? Επαγγελματικ?? Αγωγ?? και Αποκαταστ?σεω? "Παναγ?α Ελεο?σα" (Εργαστ?ρι "Παναγ?α Ελεο?σα")
 32. Εκπαιδευτικ? μη κερδοσκοπικ? δρ?ση 'Study in Greece'


Συμμετοχ? σε Διεθνε?? Οργανισμο??

Το Πανεπιστ?μιο μετ?χει στου? παρακ?τω Διεθνε?? Οργανισμο??:

 1. EUA (European University Association): Προ??ν τη? συν?νωση? τη? CRE (Association of European Universities) και τη? Συνομοσπονδ?α? Συν?δων Ευρωπα?ων Πρυτ?νεων.
 2. IAU (International Association of Universities).
 3. CUM (Community of Mediterranean Universities).
 4. EUCEN (European Universities Continuing Education Network).
 5. THENUCE (European Thematic Network in University Continuing Education).
 6. ASECU (Association of Southeastern Economic Universities): ?νωση που ιδρ?θηκε με πρωτοβουλ?α του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α?, τον Νο?μβριο του 1998 στο 众游彩票开户 . Μ?λη τη? ε?ναι 27 Πανεπιστ?μια απ? τον χ?ρο των Βαλκαν?ων. Στ?χοι τη? ε?ναι: η προ?θηση τη? συνεργασ?α? μεταξ? Οικονομικ?ν Πανεπιστημ?ων, Σχολ?ν, Τμημ?των, η προσπ?θεια για συνεργασ?α στον χ?ρο τη? τριτοβ?θμια? εκπα?δευση? με την εδρα?ωση στεν?ν σχ?σεων με ?λλου? οργανισμο?? που ?χουν παρ?μοιου? σκοπο??, η δυνατ?τητα εναρμ?νιση? των πτυχ?ων αντ?στοιχων Σχολ?ν ? Τμημ?των, η προ?θηση συνεργασ?α? μεταξ? των Οικονομικ?ν Πανεπιστημ?ων, Σχολ?ν, Τμημ?των στην ?ρευνα, προ? ?φελο? τη? οικονομ?α? τη? κοινων?α? και πολιτιστικ?? αν?πτυξη? των χωρ?ν τη? Νοτιοανατολικ?? Ευρ?πη?.
 7. EUPRIO (European Universities Public Relations & Information Officers).
 8. IAUP (International Association of Universities Presidents).
 9. AIMOS Network: Δ?κτυο που δημιουργ?θηκε τον Απρ?λιο του 1997, σε επ?σημη συνεδρ?α στην Πρυτανε?α του Α.Π.Θ., απ? 20 Πανεπιστ?μια τη? Βαλκανικ?? χερσον?σου και τη? περιοχ?? τη? Μα?ρη? Θ?λασσα? (το δ?κτυο ε?ναι ανοιχτ? ?λλωστε για Πανεπιστ?μια αυτ?ν των χωρ?ν), και λειτουργε? στα πλα?σιο τη? Συν?δου Ευρωπα?ων Πρυτ?νεων (CRE). Κ?ριο? σκοπ?? του ε?ναι να βελτι?σει την ποι?τητα τη? αν?τατη? παιδε?α? και ?ρευνα? μ?σα απ? κοιν? συνεργασ?α των μελ?ν του, βασισμ?νη στην πολιτιστικ? και ιστορικ? κληρονομι? τη? περιοχ?? και, ειδικ?τερα, τη συνεργασ?α στου? τομε?? τη? επιστ?μη? και του πολιτισμο?.
 10. BSUN (Black Sea Universities Network).
 11. .

Για πληροφορ?ε? αναφορικ? με τι? παραπ?νω διμερε?? συμφων?ε?-συνεργασ?ε? παρακαλε?σθε ?πω? απευθ?νεστε στο Τμ?μα Διεθν?ν και Δημοσ?ων Σχ?σεων, Τηλ.: 2310 891.245, E-mail:?pubrel@uom.edu.gr.