众游彩票开户

Ιστορ?α του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α?


Το 众游彩票开户 , ε?ναι το δε?τερο και ?νε?τερο? Πανεπιστ?μιο τη? π?λη? τη? Θεσσαλον?κη?, ειδικευμ?νο στι? οικονομικ?? και κοινωνικ?? επιστ?με?. Ιδρ?θηκε απ? την Ελληνικ? Πολιτε?α με το Προεδρικ? Δι?ταγμα 147/10-4-1990 και ε?ναι η μετεξ?λιξη τη? γνωστ?? Ανωτ?τη? Βιομηχανικ?? Σχολ?? Θεσσαλον?κη?, η οπο?α ιδρυμ?νη απ? το 1948, λειτο?ργησε για πρ?τη φορ? το ακαδημα?κ? ?το? 1957-1958. Το ακαδημα?κ? ?το? 2017-2018, το 众游彩票开户 ?κλεισε τα 60 χρ?νια τη? λειτουργ?α? του ω? ?δρυμα.

Σ?μερα, το 众游彩票开户 ?χει 12.000 και πλ?ον φοιτητ??, με ?μφαση στι? οικονομικ??, διοικητικ?? και κοινωνικο-πολιτικ?? επιστ?με?. Η επ?τευξη υψηλ?? ποι?τητα? στη ζω? του Πανεπιστημ?ου αποτελε? πρ?τιστη μ?ριμνα. Παρ?γοντε? που προσδιορ?ζουν την ποι?τητα ε?ναι το υψηλ? επ?πεδο των πτυχιο?χων και των διδασκ?ντων, η συμμετοχ? του? στην παραγωγ? ν?α? γν?ση? με δημοσιε?σει? διεθνο?? κ?ρου?, οι καινοτ?με? μ?θοδοι διδασκαλ?α?, η σ?γχρονη υλικοτεχνικ? υποδομ? και το εξειδικευμ?νο διοικητικ? προσωπικ?. Με την αν?πτυξη ν?ων και την αναβ?θμιση των υπαρχ?ντων Προγραμμ?των Σπουδ?ν των Προπτυχιακ?ν Τμημ?των, την οργ?νωση υψηλ?? στ?θμη? Μεταπτυχιακ?ν Σπουδ?ν και την εν?σχυση τη? επιστημονικ?? ?ρευνα?, το 众游彩票开户 φιλοδοξε? να γ?νει ?να απ? τα πρ?τα Αν?τατα Εκπαιδευτικ? Ιδρ?ματα στα Βαλκ?νια, αλλ? και στην Ευρ?πη, στου? τομε?? τη? εξειδ?κευσ?? του. Στ?χο? του, ε?ναι επ?ση?, να ανταποκρ?νεται στι? αν?γκε? τη? κοινων?α?, να συνεργ?ζεται με δημ?σιου? οργανισμο?? και ιδιωτικ?? επιχειρ?σει? και να συμπρ?ττει με ?λλα Πανεπιστ?μια και ερευνητικ? κ?ντρα με τρ?που? που θα συμπληρ?νουν και θα ενισχ?ουν τι? δραστηρι?τητ?? του. Συμβ?λλει, τ?λο?, με τι? ποικ?λε? πρωτοβουλ?ε? και εκδηλ?σει? του στο πολιτιστικ? γ?γνεσθαι τη? Θεσσαλον?κη? και τη? Μακεδον?α? διατηρ?ντα? συνεχ? δι?λογο με του? πολ?τε?.

Σημαντικο? Σταθμο? τη? Ιστορ?α? του

1930 Νυχτεριν? Εμπορικ? Επαγγελματικ? Σχολ? του ΕΒΕΘ

Ιδρ?εται απ? το Εμπορικ? και Βιομηχανικ? Επιμελητ?ριο Θεσσαλον?κη? νυχτεριν? Εμπορικ? Επαγγελματικ? Σχολ?, μετεξ?λιξη τη? οπο?α? μπορε? να θεωρηθε? η Ανωτ?ρα Σχολ? Βιομηχανικ?ν Σπουδ?ν Θεσσαλον?κη?.

1948 ?δρυση ΑΣΒΣΘ

众游彩票开户Με τον ΑΝ 800/1948 ιδρ?εται η ?εν Θεσσαλον?κη Ανωτ?ρα Σχολ? Βιομηχανικ?ν Σπουδ?ν? ω? ΝΠΙΔ 3ετο?? φο?τηση? υπ? την εποπτε?α του Υπουργε?ου Εθνικ?? Οικονομ?α?.

1954 Συγκρ?τηση του πρ?του Διοικητικο? Συμβουλ?ου

Με την Υπουργικ? Απ?φαση 70139/15-1-1954 του υπουργο? Γενικο? Διοικητο? Βορε?ου Ελλ?δο?, συγκροτε?ται το πρ?το Διοικητικ? Συμβο?λιο τη? ΑΣΒΣΘ.

1956 ?γκριση Εσωτερικο? Κανονισμο? λειτουργ?α? ΑΣΒΣΘ

众游彩票开户Εγκρ?νεται ο ?Εσωτερικ?? Κανονισμ?? τη? εν Θεσσαλον?κη Ανωτ?ρα? Σχολ?? Βιομηχανικ?ν Σπουδ?ν?. Με τον Κανονισμ? ρυθμ?ζονται αναλυτικ? ?λα τα θ?ματα που αφορο?ν στη διοικητικ? και εκπαιδευτικ? οργ?νωση τη? Σχολ??.

1957 Εγκα?νια και ?ναρξη λειτουργ?α? ΑΣΒΣΘ

Αρχ?ζει η ?ναρξη λειτουργ?α? τη? Σχολ?? με την εισαγωγ? των πρ?των σπουδαστ?ν.

1958 Ανωτατοπο?ηση ΑΣΒΣΘ

Η Σχολ? μετονομ?ζεται σε ?Ανωτ?τη Σχολ? Βιομηχανικ?ν Σπουδ?ν Θεσσαλον?κη??, η φο?τηση γ?νεται τετραετ??, ?το πτυχ?ον τη? Σχολ?? ε?ναι ισ?τιμον με αυτ? των λοιπ?ν Σχολ?ν τη? Ανωτ?τη? Παιδε?α??, η εποπτε?α τη? Σχολ?? ασκε?ται απ? το Υπουργε?ο Βιομηχαν?α?.

1962 Ν?ο? Κανονισμ?? Λειτουργ?α? ΑΣΒΣΘ

众游彩票开户Η Σχολ? διοικε?ται πλ?ον απ? Διοικητικ? Συμβο?λιο που διορ?ζεται απ? τον ΥΠΕΠΘ. ?τσι η εποπτε?α επ? τη? Σχολ?? ασκε?ται απ? το Υπουργε?ο Παιδε?α?. Εισ?γονται για πρ?τη φορ? κατευθ?νσει? (1. Οργαν?σεω? και Διοικ?σεω? και 2. Οικονομικ?) στο πρ?γραμμα σπουδ?ν τη? Σχολ??.

1966 Δημοσιοπο?ηση και μετονομασ?α τη? Σχολ?? (ΑΒΣΘ)

Η Σχολ? μετονομ?ζεται σε ?Αν?τατη Βιομηχανικ? Σχολ? Θεσσαλον?κη?? και καθ?σταται ΝΠΔΔ. Μ?χρι την ?κδοση Βασιλικ?ν Διαταγμ?των που προβλ?πονταν απ? το σχετικ? ΝΔ, η Σχολ? διοικε?ται απ? προσωριν? πενταμελ? Σ?γκλητο.

1973 Απονομ? πρ?των διδακτορικ?ν διπλωμ?των

众游彩票开户Απον?μονται τα πρ?τα διδακτορικ? διπλ?ματα.

1974 Πανεπιστημιακ? ?ργανα διο?κηση?

Λ?γο πριν απ? την πτ?ση τη? δικτατορ?α? θεσμοθετο?νται στη Σχολ? πανεπιστημιακ? ?ργανα διο?κηση?. Η διο?κηση τη? Σχολ?? ασκε?ται πλ?ον απ? τον Πρ?τανη και τη Σ?γκλητο.

1985 Διαχωρισμ?? Τμημ?των

Η Σχολ? χωρ?ζεται σε δ?ο τμ?ματα: το Τμ?μα Οικονομικ?ν Επιστημ?ν και το Τμ?μα Διο?κηση? Επιχειρ?σεων.

1990 众游彩票开户 Οικονομικ?ν & Κοινωνικ?ν Επιστημ?ν

众游彩票开户Η ΑΒΣΘ μετονομ?ζεται σε ?众游彩票开户 Οικονομικ?ν και Κοινωνικ?ν Επιστημ?ν? και ιδρ?ονται 3 ν?α τμ?ματα: Τμ?μα Διεθν?ν και Ευρωπα?κ?ν Οικονομικ?ν Σπουδ?ν, Τμ?μα Λογιστικ?? και Χρηματοοικονομικ?? και Τμ?μα Εφαρμοσμ?νη? Πληροφορικ??.

1993 ?δρυση Τμ?ματο? Εκπαιδευτικ?? & Κοινωνικ?? Πολιτικ??

众游彩票开户Ιδρ?εται το Τμ?μα Εκπαιδευτικ?? και Κοινωνικ?? Πολιτικ??. Το Τμ?μα θα δεχτε? του? πρ?του? φοιτητ?? τον Σεπτ?μβριο του 1997.

1996 ?δρυση 2 ν?ων τμημ?των

Ιδρ?ονται δ?ο ν?α τμ?ματα: το Τμ?μα Βαλκανικ?ν, Σλαβικ?ν και Ανατολικ?ν Σπουδ?ν και το Τμ?μα Μουσικ?? Επιστ?μη? και Τ?χνη?. Τα ν?α τμ?ματα δ?χτηκαν του? πρ?του? φοιτητ?? του? τον Σεπτ?μβριο του 1998.

2004 ?δρυση αποκεντρωμ?νων τμημ?των σε ?δεσσα και Ν?ουσα

Ιδρ?ονται ?λλα δ?ο τμ?ματα: Τμ?μα Μ?ρκετινγκ και Διο?κηση? Λειτουργι?ν με ?δρα την π?λη τη? ?δεσσα? και Τμ?μα Διο?κηση? Τεχνολογ?α? με ?δρα την π?λη τη? Ν?ουσα?.

2013 Σχ?διο ?Αθην?? - ?δρυση Σχολ?ν

Με το Σχ?διο ?Αθην??: αφαιρε?ται ο προσδιορισμ?? ?Οικονομικ?ν & Κοινωνικ?ν Επιστημ?ν? απ? την επ?σημη ονομασ?α του Πανεπιστημ?ου, συγχωνε?ονται τα αποκεντρωμ?να τμ?ματα (Ν?ουσα-?δεσσα) με τμ?ματα με ?δρα τη Θεσσαλον?κη και ιδρ?ονται για πρ?τη φορ? Σχολ??. ?τσι, σ?μερα το 众游彩票开户 αποτελε?ται απ? τ?σσερι? Σχολ?? (Σχολ? Οικονομικ?ν και Περιφερειακ?ν Σπουδ?ν, Σχολ? Επιστημ?ν Διο?κηση? Επιχειρ?σεων, Σχολ? Επιστημ?ν Πληροφορ?α? και Σχολ? Κοινωνικ?ν, Ανθρωπιστικ?ν Επιστημ?ν και Τεχν?ν) με ?δρα τη Θεσσαλον?κη, οι οπο?ε? συγκροτο?νται απ? συνολικ? οκτ? Τμ?ματα.

?

?

Εορτασμ?? 30 χρ?νων ΑΒΣΘ (8-12-1987)

?

?

?ναρξη εορτασμ?ν για τα 50 χρ?νια
παρουσ?α του Προ?δρου τη? Δημοκρατ?α? Κ?ρολου Παπο?λια (27-10-2007)

?
?

?κδοση γραμματοσ?μου για τα 50 Χρ?νια 众游彩票开户

?

?

Επετειακ? Συναυλ?α για τα 60 χρ?νια του Πανεπιστημ?ου
και τα 20 χρ?νια του Τμ?ματο? Μουσικ?? Επιστ?μη? και Τ?χνη? (31-1-2018)

??

?

Λ?ξη Εορτασμ?ν για τα 60 χρ?νια (26-11-2018)

?

Συμβο?λιο του Ιδρ?ματο?

众游彩票开户Οι αρμοδι?τητε? του Συμβουλ?ου προβλ?πονταν στον Ν. 4009/2011. Μεταξ? ?λλων ?ταν να: α) οργαν?νει τη διαδικασ?α αν?δειξη? του Πρ?τανη, επιλ?γοντα? 3 υποψηφ?ου? μεταξ? αυτ?ν που υπ?βαλαν υποψηφι?τητα για τη θ?ση του Πρ?τανη, ο οπο?ο? εκλ?γεται απ? του? καθηγητ?? και του? υπηρετο?ντε? λ?κτορε? του ιδρ?ματο? με ?μεση, μυστικ? και καθολικ? ψηφοφορ?α, ?στερα απ? διεθν? πρ?σκληση 众游彩票开户 το?, β) εγκρ?νει και αναθεωρε? τον Εσωτερικ? Κανονισμ?, γ) συγκροτε? τη Μον?δα Διασφ?λιση? Ποι?τητα? (ΜΟΔΙΠ), δ) επιλ?γει τον Γραμματ?α του Ιδρ?ματο? ?στερα απ? εισ?γηση του Πρ?τανη, ε) εγκρ?νει τον προ?πολογισμ?, στ) χαρ?σσει τη στρατηγικ? για την αν?πτυξη του Ιδρ?ματο?. Ο θεσμ?? του Συμβουλ?ου καταργ?θηκε με τον Ν. 4485/2017.

2012-2016

Πρ?εδρο?

Γε?ργιο? Κωνσταντιν?δη?, 众游彩票开户καθηγητ?? Booth School of Business, University of Chicago, Chicago, Illinois, ΗΠΑ

?

Αναπληρωτ?? Πρ?εδρο?

Ανδρ?α? Γεωργ?ου众游彩票开户, καθηγητ?? του Τμ?ματο? Οργ?νωση? και Διο?κηση? Επιχειρ?σεων του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α?

?

Εσωτερικ? Μ?λη

Θεοφ?νη? Καραγι?ργο?, καθηγητ?? του Τμ?ματο? Οργ?νωση? και Διο?κηση? Επιχειρ?σεων του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α?

Ελ?νη Κατσο?λη-Κ?του, καθηγ?τρια του Τμ?ματο? Εφαρμοσμ?νη? Πληροφορικ?? του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α?

Χρ?στο? Κωνσταντ?το?, καθηγητ?? του Τμ?ματο? Οικονομικ?ν Επιστημ?ν του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α?

Κωνσταντ?νο? Μαργαρ?τη?, καθηγητ?? του Τμ?ματο? Εφαρμοσμ?νη? Πληροφορικ?? του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α?

Ιω?ννη? Παπαναστασ?ου众游彩票开户, καθηγητ?? του Τμ?ματο? Λογιστικ?? και Χρηματοοικονομικ?? του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α?

Δημ?τριο? Π?τρα?, καθηγητ?? του Τμ?ματο? Μουσικ?? Επιστ?μη? και Τ?χνη? του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α?

Φ?τιο? Σι?κη?, αναπληρωτ?? καθηγητ?? του Τμ?ματο? Βαλκανικ?ν, Σλαβικ?ν και Ανατολικ?ν Σπουδ?ν του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α?

?

Εξωτερικ? Μ?λη

Ελ?νη Κατσαρο?, καθηγ?τρια του Department of Curriculum and Instruction, School of Education, University of Illinois at Chicago, ΗΠΑ

Κυρι?κο? Λουφ?κη?众游彩票开户, δρ Χημε?α?, πρ?εδρο? και διευθ?νων σ?μβουλο? ?Λουφ?κη? Χημικ? ΑΒΕΕ?

Στυλιαν?? Περρ?κη?众游彩票开户, καθηγητ?? του Department of Finance, The John Molson School of Business, Concordia University, Montreal, Καναδ??

Ιω?ννη? Ρεντζεπ?ρη?, δρ πολιτικ?? μηχανικ?? ΕΔΕ (Εργολ?πτη? Δημοσ?ων ?ργων)

Νικ?λαο? Σαχιν?δη?众游彩票开户, καθηγητ?? του Department of Chemical Engineering, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, Pennsylvania, ΗΠΑ.