众游彩票开户

Δικτυακ?? / Τηλεματικ?? Υπηρεσ?ε?


Το 众游彩票开户 διαθ?τει αξι?λογη υποδομ? τηλεματικ?? που βασ?ζεται στι? πλ?ον σ?γχρονε? τεχνολογ?ε? δικτ?ων και δικτυακ?ν υπηρεσι?ν.

Το Δ?κτυο και οι Υπηρεσ?ε? Τηλεματικ?? του Ιδρ?ματο? παρ?χουν τη δυνατ?τητα στα μ?λη τη? Ακαδημα?κ?? του κοιν?τητα? για ε?κολη και αποτελεσματικ? πρ?σβαση στη διεθνοποιημ?νη κοινων?α τη? πληροφορ?α? και τη? γν?ση?.

众游彩票开户Το του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α? σε συνεργασ?α με το και το προσφ?ρει σε ?λα τα μ?λη τη? ακαδημα?κ?? κοιν?τητα? ?ναν . Με τα στοιχε?α του λογαριασμο? αυτο?, τα μ?λη αποκτο?ν πρ?σβαση σε ?να σ?νολο απ? ?ψηφιακ??? υπηρεσ?ε?, αν?λογα με τη σχ?ση του μ?λου? με το ?δρυμα.

Ιδρυματικ?? Υπηρεσ?ε? που φιλοξενο?νται απ? το ΚΥΔ

 • Ακαδημα?κ? πλατφ?ρμα τη? Google
 • Υπηρεσ?α Ηλεκτρονικο? Ταχυδρομε?ου (SimpleWebMail)
 • Course Management Platform for Universities (CoMPUs)
 • Υπηρεσ?α ενημ?ρωση? φοιτητ?ν (Students' Web)
 • ΨΗΦΙΔΑ
 • Σ?στημα υποβο?θηση? διδασκαλ?α? (Class Web)
 • Πληροφοριακ? Σ?στημα τη? ΜΟ.ΔΙ.Π.
 • Δομ? Απασχ?ληση? και Σταδιοδρομ?α? (Δ.Α.ΣΤΑ.)
 • Reporting Suite
 • Κρατ?σει? εσωτερικ?ν χ?ρων του πανεπιστημ?ου
 • Κρατ?σει? εργαστηρ?ων και αιθουσ?ν συνεδρι?σεων των Τμημ?των του Πανεπιστημ?ου
 • Τηλεφωνικ?? Κατ?λογο?
 • Αποδελτ?ωση
 • Αξιολ?γηση Ιστοσελ?δα? Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α?Αξιολ?γηση Ιστοσελ?δα? Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α?
 • Υπηρεσ?α Απομακρυσμ?νη? Σ?νδεση? (Βιβλιοθ?κη)

众游彩票开户Η προσφ?ρει σε ?λα τα μ?λη τη? ακαδημα?κ?? κοιν?τητα? ?να σ?νολο απ? υπηρεσ?ε? ?πω?: τη? μορφ?? διε?θυνση@uom.edu.gr, κ.λπ.

Προσοχ?:众游彩票开户 Ο λογαριασμ?? αυτ?? ε?ναι ξεχωριστ?? απ? τον Λογαριασμ? Ιδρυματικ?ν Υπηρεσι?ν με κοιν? ?νομα χρ?στη. Ο κωδικ?? πρ?σβαση? ενδ?χεται να διαφ?ρει, καθ?? δεν ε?ναι δυνατ?ν να υπ?ρξει αυτ?ματο? συγχρονισμ?? μεταξ? του?.

Υπηρεσ?α Ηλεκτρονικο? Ταχυδρομε?ου (WebMail)

Η υπηρεσ?α WebMail επιτρ?πει την απομακρυσμ?νη διαχε?ριση τη? θυρ?δα? ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου (διε?θυνση@uniglory.net) του εκπαιδευτικο? και διοικητικο? προσωπικο?.
Οδηγ?ε? Ρ?θμιση? Ν?ου Email

众游彩票开户Η αποτελε? ?να ολοκληρωμ?νο σ?στημα Ασ?γχρονη? Τηλεκπα?δευση? που προσφ?ρει στο εκπαιδευτικ? προσωπικ? τη δυνατ?τητα να εντ?σσει τα Μαθ?ματα που διδ?σκει και να προσφ?ρει το αναγκα?ο εκπαιδευτικ? υλικ? (σημει?σει?, εκφων?σει? και απαντ?σει? ασκ?σεων κ.λπ.). Οι φοιτητ?? που εγγρ?φονται σε αυτ? μπορο?ν να παραδ?δουν τι? εργασ?ε? του? μ?σα στα καθορισμ?να χρονικ? πλα?σια.

?λοι οι φοιτητ?? των προπτυχιακ?ν Τμημ?των και των ΠΜΣ ?χουν τη δυνατ?τητα να εξυπηρετο?νται μ?σω Internet λαμβ?νοντα? ενημ?ρωση για το Πρ?γραμμα Σπουδ?ν που παρακολουθο?ν, τα μαθ?ματα που ?χουν δηλ?σει και τι? βαθμολογ?ε? του? και να υποβ?λλουν αιτ?σει? για ?κδοση πιστοποιητικ?ν. Πατ?στε εδ? για να διαβ?σετε τον Οδηγ? Χρ?ση? τη? υπηρεσ?α? Students' Web.

Επιπλ?ον, οι φοιτητ?? των Τμημ?των που το επιτρ?πουν ?χουν τη δυνατ?τητα να υποβ?λλουν ηλεκτρονικ? τι? δηλ?σει? μαθημ?των, την κατ?λληλη περ?οδο. Πατ?στε εδ?众游彩票开户 για αναλυτικ?? οδηγ?ε? αναφορικ? με τι? δηλ?σει? μαθημ?των και συγγραμμ?των.

众游彩票开户 του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α?

Η εξυπηρετε? το εκπαιδευτικ? προσωπικ? στο διδακτικ? του ?ργο, εν? παρ?λληλα διευκολ?νει το ?ργο τη? Γραμματε?α?, ?σον αφορ? στην καταχ?ριση των βαθμολογι?ν. Η εφαρμογ? μπορε? να χρησιμοποιηθε? μ?νο απ? το διδακτικ? προσωπικ?, εν? οι διαδικασ?ε? πραγματοποιο?νται μ?σω ασφαλο?? επικοινων?α? με το διακομιστ? που φιλοξενε? την εφαρμογ? με τη χρ?ση κρυπτογρ?φηση? SSL. Πατ?στε εδ? για να διαβ?σετε τον Οδηγ? Χρ?ση? τη? υπηρεσ?α? Class Web.
Απαιτ?σει? για την καταχ?ρηση τη? βαθμολογ?α? μ?σω Microsoft Excel.

Η προσφ?ρει τη δυνατ?τητα διαχε?ριση? των απογραφικ?ν δελτ?ων (Μαθημ?των και Ατομικ?) που απαιτο?νται ω? μ?ρο? τη? περιοδικ?? διαδικασ?α? Αξιολ?γηση? των Διδασκ?ντων. Η συμπληρωματικ? εξυπηρετε? τη διεν?ργεια τη? διαδικασ?α? Αξιολ?γηση? Μαθημ?των/Διδασκαλ?α?. Συνδ?εται με το Πληροφοριακ? Σ?στημα των Γραμματει?ν και επιτρ?πει: τον ορισμ? των αξιολογο?μενων Μαθημ?των και Διδασκ?ντων, την ?κδοση των αναγκα?ων εισιτηρ?ων για τη διεν?ργεια τη? αξιολ?γηση? με την , την εκτ?πωση ?ξυπνων ετικετ?ν για τη διευκ?λυνση τη? διαδικασ?α? ψηφιοπο?ηση? των ?ντυπων ερωτηματολογ?ων (συμβατικ? μ?θοδο?) και τ?λο?, την παρουσ?αση των αποτελεσμ?των στου? εμπλεκομ?νου?.

Η συμβ?λει στην αποτελεσματικ?τερη σ?νδεση του εκπαιδευτικο? συστ?ματο? με την αγορ? εργασ?α? και μεριμν? για την συντονισμ?νη προσ?γγιση των επιμ?ρου? δομ?ν και πολιτικ?ν του Ιδρ?ματο? στον τομ?α αυτ?. Απευθ?νεται στου? προπτυχιακο?? και μεταπτυχιακο?? φοιτητ?? και στου? προσφ?τω? αποφοιτ?σαντε? προσφ?ροντα? τη δυνατ?τητα να γνωρ?σουν το περιβ?λλον τη? μελλοντικ?? του? επαγγελματικ?? σταδιοδρομ?α? και να αποκτ?σουν γν?σει? και δεξι?τητε? που θα του? επιτρ?ψουν να διεκδικ?σουν με καλ?τερου? ?ρου? τη θ?ση του? στον επαγγελματικ? στ?βο.

众游彩票开户H αφορ? μ?νο τα μ?λη ΔΕΠ και του? εργαζομ?νου? του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α?

H αφορ? μ?νο τα μ?λη ΔΕΠ και του? εργαζομ?νου? του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α?

Η (proxy server) χρησιμε?ει στην περ?πτωση που θ?λετε να ?χετε πρ?σβαση στι? ηλεκτρονικ?? πηγ?? τη? Βιβλιοθ?κη? (Β?σει? Δεδομ?νων, Ηλεκτρονικ? Περιοδικ? και Βιβλ?α, Ψηφιακ? Βιβλιοθ?κη-ΨΗΦΙΔΑ) απ? ?ναν υπολογιστ? που δεν ε?ναι συνδεδεμ?νο? στο δ?κτυο του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α?, αλλ? συνδ?εται μ?σω εν?? τρ?του παροχ?α υπηρεσι?ν Internet众游彩票开户 (?πω? για παρ?δειγμα ΟΤΕΝΕΤ, Forthet, HOL κτλ).

Ωστ?σο, η χρ?ση του proxy server θα πρ?πει να γ?νεται αποκλειστικ? και μ?νο για την πρ?σβαση στι? ηλεκτρονικ?? πηγ?? τη? Βιβλιοθ?κη? του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α? για να μην υπ?ρχει επιβ?ρυνση του δικτ?ου και των υπολογιστικ?ν π?ρων τη? Βιβλιοθ?κη?. Επισημα?νεται, πω? ο εξυπηρετητ?? proxy δεν προορ?ζεται για γενικ?τερη πλο?γηση στο Διαδ?κτυο, με αποτ?λεσμα να περιορ?ζει πολλ?? κοιν?? λειτουργ?ε? του Διαδικτ?ου, ?πω? τη μεταφ?ρτωση αρχε?ων, την προβολ? e-mail, τη διεξαγωγ? chat κλπ. Για τη χρ?ση του φυλλομετρητ? σα? για γενικ?τερη πλο?γηση στον Παγκ?σμιο Ιστ?, οι ρυθμ?σει? αυτ?? θα πρ?πει να αφαιρο?νται.

Ομοσπονδιακ?? Υπηρεσ?ε? υπηρεσ?ε? που φιλοξενο?νται απ? το Ακαδημα?κ? Διαδ?κτυο (GUnet) και το Εθνικ? Δ?κτυο ?ρευνα? και Τεχνολογ?α? (ΕΔΕΤ)

 • Υπηρεσ?α Διαχε?ριση? Κωδικο? Χρ?στη (mypassword)
 • Υπηρεσ?α Απ?κτηση? Ακαδημα?κ?? Ταυτ?τητα?
 • Υπηρεσ?α Διαχε?ριση? Συγγραμμ?των (ΕΥΔΟΞΟΣ)
 • Υπηρεσ?α ΔΗΛΟΣ 365 (Office 365)
 • EDUROAM
 • Σ?στημα Κεντρικ?? Υποστ?ριξη? Πρακτικ?? ?σκηση? (ΑΤΛΑΣ)
 • ΑΠΕΛΛΑ
 • Κατ?σταση Δικτ?ου GRNET

众游彩票开户Η προσφ?ρει τη δυνατ?τητα σε ?λα τα μ?λη τη? ακαδημα?κ?? κοιν?τητα? να τροποποι?σουν τα στοιχε?α του Λογαριασμο? Ομοσπονδιακ?ν Υπηρεσι?ν, ?πω? ο κωδικ?? πρ?σβαση?, την διε?θυνση e-mail ?/και τον αριθμ? κινητο? τηλεφ?νου. Ε?ναι σημαντικ? να υπ?ρχει καταχωρισμ?νο το ?να απ? τα δ?ο αυτ? στοιχε?α προκειμ?νου να ε?ναι δυνατ?ν να χωρ?? να απαιτε?ται η προσ?λευση στο χ?ρο του ΚΥΔ.

众游彩票开户Η προσφ?ρεται σε ?λα τα μ?λη τη? ακαδημα?κ?? κοιν?τητα?. Εκτ?? απ? την ταυτοπο?ηση του μ?λου?, η Ακαδημα?κ? Ταυτ?τητα απαιτε?ται για την αξιοπο?ηση με χαμηλ?τερο κ?στο? απ? του? συμβεβλημ?νου? προμηθευτ?? και π?ροχου?. Επιπλ?ον μ?σω τη? Ακαδημα?κ?? Ταυτ?τητα? προσφ?ρεται η δυνατ?τητα προ? φοιτητ?? για ?κδοση και χρ?ση εισιτηρ?ου με μειωμ?νο κ?μιστρο για τι? αστικ?? συγκοινων?ε? (ΠΑΣΟ).

众游彩票开户Η ε?ναι ?να ολοκληρωμ?νο σ?στημα διανομ?? συγγραμμ?των για τα μαθ?ματα των προπτυχιακ?ν προγραμμ?των σπουδ?ν. Προσφ?ρει τη δυνατ?τητα στου? προπτυχιακο?? φοιτητ?? να δηλ?σουν και να παραλ?βουν συγγρ?μματα για τα μαθ?ματα που παρακολουθο?ν στην εκ?στοτε ακαδημα?κ? περ?οδο και στο προσωπικ? των Γραμματει?ν να καθορ?σει τα προσφερ?μενα συγγρ?μματα.

众游彩票开户Η ε?ναι μια συλλογ? απ? διαδικτυακ? εργαλε?α και υπηρεσ?ε? τη? Microsoft, σχεδιασμ?να για παραγωγικ?τητα και για αποτελεσματικ?? συνεργασ?ε?. Σα? παρ?χει τη δυνατ?τητα να κ?νετε περισσ?τερα απ? οπουδ?ποτε και να συνδεθε?τε με ?λου? του? συνεργ?τε? σα? σε πραγματικ? χρ?νο ακ?μα και ?ταν δεν ε?στε στον ?διο χ?ρο. Επιπλ?ον προσφ?ρει σε ?λου? δωρε?ν αποθηκευτικ? χ?ρο 1 Terabyte στο OneDrive.

Η ε?ναι μια ασφαλ?? υπηρεσ?α πρ?σβαση? περιαγωγ?? που αναπτ?χθηκε για τη διεθν? ερευνητικ? και εκπαιδευτικ? κοιν?τητα, η οπο?α επιτρ?πει σε φοιτητ??, ερευνητ?? και προσωπικ? απ? τα συμμετ?χοντα ιδρ?ματα να αποκτ?σουν σ?νδεση στο Internet ?ταν βρ?σκονται σε χ?ρου? του Πανεπιστημ?ου αλλ? και ?ταν επισκ?πτονται ?λλα συμμετ?χοντα ιδρ?ματα, απλ? ανο?γοντα? το WiFi δ?κτυο τη? συσκευ?? του? (laptop, tablet, smartphone).
Οδηγ?ε? Σ?νδεση?

Η διασυνδ?ει του? φορε?? που παρ?χουν θ?σει? πρακτικ?? ?σκηση? (ΠΑ) με τα Ακαδημα?κ? Ιδρ?ματα, δημιουργ?ντα? μ?α ενια?α β?ση θ?σεων πρακτικ?? ?σκηση? που ε?ναι διαθ?σιμε? προ? επιλογ? και παρ?λληλα προσφ?ρει ενημ?ρωση σε θ?ματα που ?πτονται τη? αγορ?? εργασ?α? και των πρ?των βημ?των των φοιτητ?ν σε αυτ?. Αφορ? του? φορε?? (ιδιωτικο??, δημ?σιου?, ΜΚΟ κλπ) που παρ?χουν θ?σει? ΠΑ, τα ?ργανα των Ακαδημα?κ?ν Ιδρυμ?των που ?χουν αναλ?βει το συντονισμ? τη? ΠΑ και του? φοιτητ?? που ?χουν δικα?ωμα να εκτελ?σουν ΠΑ β?σει του προγρ?μματο? σπουδ?ν του?.

众游彩票开户Η ε?ναι μια διαδικτυακ? υπηρεσ?α του ΕΔΕΤ που υποστηρ?ζει την εκλογ? και εξ?λιξη των Καθηγητ?ν των Πανεπιστημ?ων και ΤΕΙ τη? χ?ρα? επιτρ?ποντα? την οργ?νωση, τον ?λεγχο? και τη δημοσ?ευση των σχετικ?ν διαδικασι?ν. Η χρ?ση τη? ?ψηφιακ??? υπηρεσ?α? συμβ?λει στην καταπολ?μηση τη? γραφειοκρατ?α? και εξασφαλ?ζει τη διαφ?νεια τη? διαδικασ?α? τον ?μεσο ?λεγχο απ? το Υπουργε?ο Παιδε?α? και την ενημ?ρωση ?λων των ενδιαφερ?μενων μ?σω αυτοματοποιημ?νων ειδοποι?σεων.