众游彩票开户

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 5ου ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΟ ΠΜΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 17/12/2019


众游彩票开户Ημερομην?α Λ?ξη? Προκ?ρυξη?: 2019-12-17

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 5ου ΚΥΚΛΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 17/12/2019

Αιτ?σει? απ? Δευτ?ρα ?ω? Παρασκευ? 11.00-14.00μμ

?

众游彩票开户平台 ? ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

?

Το?Τμ?μα Οργ?νωση? και Διο?κηση? Επιχειρ?σεων (Ο.Δ.Ε)?ανακοιν?νει την ?ναρξη λειτουργ?α? ενια?ου τμ?ματο? (Ν?ων Πτυχιο?χων/Στελεχ?ν) του 5ου?κ?κλου του Προγρ?μματο? Μεταπτυχιακ?ν Σπουδ?ν (Π.Μ.Σ.) στη?Διο?κηση Υπηρεσι?ν Υγε?α? ακαδημα?κο? ?του? 2019-2020, το οπο?ο οδηγε? στην απονομ??Διπλ?ματο? Μεταπτυχιακ?ν Σπουδ?ν στη ?Διο?κηση Υπηρεσι?ν Υγε?α?? (MasterinHealthcareManagement?– ΜHM).

Στο Π.Μ.Σ. στη?Διο?κηση Υπηρεσι?ν Υγε?α??γ?νονται δεκτο? πτυχιο?χοι Τμημ?των Πανεπιστημ?ων τη? ημεδαπ?? και ομοταγ?ν αναγνωρισμ?νων ιδρυμ?των τη? αλλοδαπ?? το πτυχ?ο των οπο?ων ?χει αναγνωριστε? απ? το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. καθ?? και πτυχιο?χοι των Τ.Ε.Ι.

Α?τηση μπορο?ν να υποβ?λουν και φοιτητ?? που κατ? την κατ?θεση των δικαιολογητικ?ν του? οφε?λουν το πολ? μ?χρι π?ντε (5) μαθ?ματα και την υποστ?ριξη τη? διπλωματικ?? του? εργασ?α? (?που υπ?ρχει) για να αξιολογηθο?ν στη β? και γ? φ?ση. Οι υποψ?φιοι που αν?κουν στην κατηγορ?α αυτ? θα πρ?πει να καταθ?σουν την τελικ? αναλυτικ? βαθμολογ?α του? ?που θα φα?νεται ?τι ?χουν ολοκληρ?σει τι? σπουδ?? του? και απομ?νει μ?νο η ορκωμοσ?α, μ?χρι την ?ναρξη των μαθημ?των ? μ?χρι ε?λογο χρ?νο που ορ?ζει η Συντονιστικ? Επιτροπ? του Π.Μ.Σ. πριν τη διαδικασ?α αξιολ?γηση?. Σημει?νεται ?τι στη β? φ?ση αξιολ?γηση? ω? βαθμ?? πτυχ?ου θα υπολογισθε? ο μερικ?? Μ.Ο. τη? αναλυτικ?? βαθμολογ?α? ο οπο?ο? δεν αλλ?ζει μετ? απ? την κατ?θεση τη? τελικ?? αναλυτικ?? βαθμολογ?α?.

Ο αριθμ?? φοιτητ?ν που θα εισαχθο?ν στο τμ?μα του 5ου?κ?κλου του ΠΜΣ θα ε?ναι, κατ’ αν?τατο ?ριο, 40.?

Η α?τηση, καθ?? και πληροφορ?ε? σχετικ? με τα κριτ?ρια επιλογ??, παρ?χονται απ? τη Γραμματε?α του Π.Μ.Σ. στη Διο?κηση Υπηρεσι?ν Υγε?α?. Οι υποψ?φιοι θα πρ?πει να υποβ?λουν στη Γραμματε?α του Π.Μ.Σ.??ω? τη Δευτ?ρα 9 Δεκεμβρ?ου 2019??τα παρακ?τω δικαιολογητικ?:

  1. ?ντυπη α?τηση (επισυν?πτεται). Η α?τηση συμπληρ?νεται και υποβ?λλεται υπογεγραμμ?νη στη Γραμματε?α μαζ? με τα υπ?λοιπα δικαιολογητικ?.
  2. Αναλυτικ? βιογραφικ? σημε?ωμα.
  3. Επ?σημο αντ?γραφο πτυχ?ου ? διπλ?ματο?.
  4. Αντ?γραφο αναλυτικ?? βαθμολογ?α? με ακριβ? μ?σο ?ρο.
  5. Δ?ο συστατικ?? επιστολ??. Οι Ν?οι Πτυχιο?χοι πρ?πει να καταθ?σουν κατ? προτ?μηση συστατικ?? επιστολ?? απ? μ?λη Δ.Ε.Π.. Τα Στελ?χη Επιχειρ?σεων ? Οργανισμ?ν θα πρ?πει να καταθ?σουν τουλ?χιστον μ?α συστατικ? επιστολ? απ? τον εργασιακ? του? χ?ρο. Τα ?ντυπα συστατικ?ν επιστολ?ν παραλαμβ?νονται απ? τη Γραμματε?α του Π.Μ.Σ. ? απ? την ιστοσελ?δα του Π.Μ.Σ. (επισυν?πτεται) (η χρ?ση του εντ?που τη? συστατικ?? επιστολ?? ε?ναι προαιρετικ?).
  6. Αποδεικτικ? επαγγελματικ?? εμπειρ?α? σε επιχειρ?σει? ? οργανισμο??, η οπο?α αποδεικν?εται με πιστοποιητικ? ? βεβαι?σει? φορ?α υποχρεωτικ?? ασφ?λιση?. Οι Ν?οι Πτυχιο?χοι προσκομ?ζουν τ?τοια αποδεικτικ? μ?νο ε?ν υπ?ρχουν.
  7. Επιπρ?σθετα προσ?ντα (ε?ν υπ?ρχουν): Επιστημονικ?? δημοσιε?σει? και μελ?τε?, διακρ?σει? – βραβε?α, συμμετοχ? σε επιστημονικ? συν?δρια, διδακτορικ?? τ?τλο?, μεταπτυχιακ?? τ?τλο?, 2ο?πτυχ?ο, πτυχ?ο συμπληρωματικ?? εκπα?δευση?, μαθ?ματα σε πανεπιστ?μια του εξωτερικο?, ειδικ? σεμιν?ρια, Υ/Η.
  8. Αποδεικτικ? γν?ση? τη? αγγλικ?? γλ?σσα? επιπ?δου Β2 (καλ? γν?ση) ? αν?τερο, σ?μφωνα με το Συμβο?λιο τη? Ευρ?πη?, το οπο?ο γ?νεται αποδεκτ? απ? τον ΑΣΕΠ. Για το TOEFL απαιτε?ται βαθμ?? απ? 60 ?ω? 78 ? αν?τερο στο Internet-based test και για το IELTS 6.0 ? αν?τερο. Η καλ? γν?ση τη? Αγγλικ?? γλ?σσα? αποδεικν?εται και με την κατ?θεση πτυχ?ου τριτοβ?θμια? εκπα?δευση? απ? Αγγλ?φωνο Πανεπιστ?μιο, το οπο?ο ?χει αναγνωρισθε? απ? το ΔΙΚΑΤΣΑ ? ΔΟΑΤΑΠ, ? πτυχ?ου απ? Αγγλ?φωνο Πρ?γραμμα Ελληνικ?ν Πανεπιστημ?ων και ΤΕΙ ? Πτυχ?ο Αγγλικ?? Φιλολογ?α?. Τα αποτελ?σματα TOEFL θα πρ?πει να αποσταλο?ν στη Γραμματε?α του Π.Μ.Σ. απευθε?α? απ? το ETS. Τα αποτελ?σματα TOEFL και IELTS κατοχυρ?νονται για τ?σσερα (4) χρ?νια.

Τα αποτελ?σματα αποδεικτικο? γν?ση? αγγλικ?? γλ?σσα? δ?ναται να προσκομιστο?ν μ?χρι και 48 ?ρε? πριν απ? την ημ?ρα αξιολ?γηση? των υποψηφ?ων. Η ημερομην?α αξιολ?γηση? θα ανακοινωθε? στην ιστοσελ?δα του προγρ?μματο? αμ?σω? μετ? τη λ?ξη τη? προθεσμ?α? υποβολ?? αιτ?σεων.

Τα τ?λη φο?τηση? για την παρακολο?θηση του Π.Μ.Σ. αν?ρχονται στο ποσ? των 4.500€ συνολικ?. Κ?θε εξ?μηνο καταβ?λλονται 1.500€ σε δ?ο δ?σει? των 750€. Προβλ?πεται απαλλαγ? απ? τα τ?λη φο?τηση? αν?λογα με το ατομικ? εισ?δημα ? το οικογενειακ? διαθ?σιμο ισοδ?ναμο εισ?δημα [?ρθρο 35, Ν.4485/2017, Υπουργικ? Απ?φαση?υπ' αριθμ. 102787/Ζ1 (ΦΕΚ 2743Β/03.07.2019)].

众游彩票开户Τα εξ?μηνα φο?τηση? στο Π.Μ.Σ. ε?ναι 3 συνολικ? (εκ των οπο?ων 2 ε?ναι τα εξ?μηνα διδασκαλ?α? και 1 εξ?μηνο για την εκπ?νηση τη? διπλωματικ?? εργασ?α?).

众游彩票开户Ε?ν ο/η υποψ?φιο?/α εργ?ζεται, τα δ?δακτρα μπορε? να χρηματοδοτηθο?ν απ? το 0,24% του ΟΑΕΔ, δηλαδ? ολ?κληρο το κ?στο? του προγρ?μματο? ? μ?ρο? αυτο? επιστρ?φεται στι? επιχειρ?σει? ? του? οργανισμο?? μ?σω τη? εργοδοτικ?? εισφορ?? 0,24% του ΟΑΕΔ.

Για περισσ?τερε? πληροφορ?ε? οι ενδιαφερ?μενοι μπορο?ν να απευθ?νονται στην κ. Αθανασ?α Γκιμπερ?τη στη Γραμματε?α του Π.Μ.Σ. (Κτ?ριο ΗΘ’, Π?ργο? ΟΔΕ, 3ο???ροφο?, Γραφε?ο 303) του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α?, Εγνατ?α? 156, 54636, Θεσσαλον?κη, τηλ. 2310 891521 και στο ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο mhm@uom.edu.gr.?Οι ημ?ρε? και οι ?ρε? παραλαβ?? αιτ?σεων ε?ναι: Δευτ?ρα?και?Παρασκευ?, 11.00-14.00μμ.?Οι αιτ?σει? γ?νονται δεκτ?? και ηλεκτρονικ? (στο ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο mhm@uom.edu.gr) αλλ? και ταχυδρομικ?? στην παραπ?νω διε?θυνση (ημερομην?α αποστολ?? ?ω? τι? 9 Δεκεμβρ?ου 2019).

??

Ο Διευθυντ?? του? Π.Μ.Σ. στη Διο?κηση Υπηρεσι?ν Υγε?α?

众游彩票开户Βασ?λειο? Αλετρ??

Καθηγητ??